Ikrafttrædelsesdato: 28. April, 2021

Handelsbetingelser


1. Udbyder

1.1 Udbyder af Viggos opladningstjenester og tilhørende applikation og software (”app”) er:

	Viggo Energy ApS 
	CVR-nummer 1744863 
	Tømmergravsgade 4 
	DK-2450 København SV 
	(”Viggo Energy”, ”vi”, ”os” mv.) 
	W: https://energy.viggo.com 
	E: energy@viggo.com 

2. Anvendelsesområde

2.1 Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder ved al brug af Viggo Energy’s el-ladestandere, opladningstjenester og tilhørende app (samlet benævnt ”Opladningstjenesterne”).

2.2 Ved download af Viggo Energy’s app bliver kunden bedt om at gennemgå Betingelserne og om at acceptere disse. Ved kundens accept af Betingelserne, eller ved anden brug af Opladningstjenesterne, accepterer kunden, at Betingelserne er gældende for kundens køb af Opladningstjenesterne.

2.3 Hvis kunden benytter Opladningstjenesterne ved brug af Spiriis ladebrik, gælder der særlige vilkår for betaling, og brugen af Spiriis ladebrik er desuden underlagt Spiriis salgsog leveringsbetingelser. Se nærmere herom i afsnit 3 nedenfor.

2.4 Betingelserne gælder både for privatkunders og erhvervskunders brug af Opladningstjenesterne, idet de af Betingelserne, som efter deres indhold er særligt rettet mod privatkunder (forbrugere), kun gælder for privatkunder, herunder f.eks. pkt. 9.9 om automatisk træk på betalingskort og pkt. 16.2 om klagemuligheder for privatkunder.

3. Viggo Energy’s samarbejde med Spirii og brug af Spirii ladebrik

3.1 Viggo Energy samarbejder med Spirii ApS (herefter benævnt ”Spirii”) om levering af Opladningstjenesterne og om Spiriis drift og vedligeholdelse af ladestandere for Viggo Energy.

3.2 En Spirii ladebrik giver kunden adgang til at oplade kundens elbil på kundens egen ladestander (hvis kunden har købt en sådan hos Spirii eller en anden samarbejdspartner, som Spirii samarbejder med), på andre ladeoperatørers ladestandere (eksempelvis CLEVER og E.ON) samt på Viggo Energy’s ladestandere i det offentlige rum.

3.3 Kunden kan bestille en Spirii ladebrik på www.spirii.dk til den pris, der fremgår af den hos Spirii til enhver tid gældende prisliste. Ladebrikken fremsendes direkte af Spirii til den oplyste adresse.

3.4 Hvis Kunden anvender en Spirii ladebrik, vil kundens forbrug af Opladningstjenesterne faktureres månedlig baseret på kundens faktiske opladningsforbrug i henhold til faktisk forbrug og den mellem kunden og Spirii aftalte Kwh-pris. De i afsnit 8 anførte bestemmelser om betaling gælder således ikke for kundens køb af Opladningstjenester ved brug af en Spirii ladebrik eller anden anvendelse af ladebrikken.

3.5 Viggo Energy er ikke en del af, og påtager sig intet ansvar for, kundens aftale med Spirii om brug af Spirii ladebrikken. Alle forhold mellem kunden og Spirii om brug af Spirii ladebrikken, garanti- og serviceaftaler (herunder Spirii Connect serviceaftale) eller andre betingelser, som er direkte aftalt mellem kunden og Spirii, er således Viggo Energy uvedkommende.

3.6 Viggo Energy henviser til salgs- og leveringsbetingelserne hos Spirii (tilgængelige på www.spirii.dk) for nærmere oplysning om, hvad der gælder, hvis kunden indgår en aftale om opladningstjenester og/eller ladebrik direkte med Spirii.

4. Kundeservice

4.1 Viggo Energy tilbyder kundeservice via Spirii.

4.2 Spiriis kundeservice kan alle ugens dage, 24/7, kontaktes på telefon +45 38 171 500 eller via e-mail support@spirii.dk.

5. Vilkår for anvendelse af Viggo Energy’s app

5.1 Viggo Energy’s app og tilhørende immaterielle rettigheder er Viggo Energy’s ejendom.

5.2 Kunden opnår ved download af Viggo Energy’s app alene en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig brugsret til at benytte Viggo Energy’s app og tilhørende software.

5.3 Kunden skal overholde de til enhver tid gældende vilkår for brug, herunder Betingelserne, som kunden modtager i forbindelse med download af app’en, samt eventuelle efterfølgende instruktioner eller vilkår udstedt af Viggo Energy. De til enhver tid gældende Betingelser er tilgængelige på Viggo Energy’s hjemmeside: https://energy.viggo.com/da/handelsbetingelser.

5.4 Viggo Energy’s app downloades i App Store eller Google Play.

5.5 Opladning via Viggo Energy’s app gælder kun de ladestandere, der er en del af Viggo Energy’s eller Spiriis opladningsnetværk samt de ladestandere, der via Spiriis roamingpartnere kan tilgås via Viggo Energy app’en.

5.6 Betaling for hver transaktion registreres på kunden, og anvendelse af Viggo Energy’s app opladningstjeneste betragtes til enhver tid som kundens accept af opkrævning og indgåelse af en kontrakt om køb af opladning mellem kunden og Viggo Energy.

5.7 Hvis kunden bliver opmærksom på, at Viggo Energy’s app er blevet brugt uautoriseret i kundens navn, skal kunden straks kontakte Viggo Energy’s kundeservice hos Spirii på telefonnummer +45 38 171 500 og blokere sin Viggo Energy’s app konto for at undgå misbrug. Viggo Energy kan kræve, at kunden bekræfter blokeringen skriftligt, og i tilfælde af tyveri kan Viggo Energy også kræve, at kunden rapporterer om hændelsen.

5.8 I henhold til betalingsloven om uautoriserede transaktioner med betalingsinstrumenter kan kunden også gøre indsigelse mod en betaling eller træk på kundens betalingskort, som kunden mener er uautoriseret. Kunden kan kontakte Viggo Energy’s kundeservice hos Spirii via de ovenfor nævnte kontaktoplysninger eller rette henvendelse til kundens betalingskortudbyder.

5.9 I tilfælde af uautoriserede transaktioner, der er opstået som følge af, at kunden har overtrådt de forpligtelser, der påhviler kunden i henhold til Betingelserne, i form af grov uagtsomhed, er kunden dog ansvarlig for hele beløbet op til maksimalt 10.000 DKK. Kunden er aldrig ansvarlig for eventuelle tab, der opstår efter, at Viggo Energy’s app er blevet blokeret i henhold til pkt. 5.7 ovenfor.

5.10 Udover det, der følger af pkt. 5.8 ovenfor, og medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning, kan Viggo Energy ikke gøres ansvarlig for tab, der opstår som følge af uautoriserede transaktioner.

6. Udstyr og brug af Viggo Energy’s ladestandere

6.1 Viggo Energy sikrer, at ladestanderne i Viggo Energy’s netværk. overholder gældende standarder, love og forskrifter.

6.2 Opladningskapaciteten på ladestanderne er afhængig af flere faktorer, såsom elbilens tekniske tilstand, batteriniveau og ladestanderens kapacitet, hvor komponenten med den laveste fællesnævner vil være afgørende for den effekt, elbilen kan modtage. Viggo Energy kan derfor ikke garantere, at opladning af kundens elbil er mulig inden for et minimum/maksimum effekt interval.

6.3 Instruktioner til brug af Viggo Energy’s ladestandere findes enten i Viggo Energy’s app, på eller ved siden af ladestanderne. Kunder skal til enhver tid overholde de instruktioner for brug af Viggo Energy’s ladestandere, som er tilgængelige i app’en eller på eller ved siden af Viggo Energy’s ladestandere. Viggo Energy påtager sig ikke noget ansvar for skader, der opstår som følge af, at instruktionerne for brug af Viggo Energy’s ladestandere ikke er blevet fulgt.

6.4 Ladestanderne må kun bruges til opladning af elbiler.

7. Tilgængelighed

7.1 Opladningstjenesterne er tilgængelige for kunden døgnet rundt, men i praksis kan muligheden for opladning være begrænset, f.eks. fordi nogle af ladestandere ikke er tilgængelige på bestemte tidspunkter af dagen på grund af særlige og/eller lokale begrænsninger eks. i form af parkeringsregler.

7.2 Viggo Energy tilstræber at ladestandere i Viggo Energy’s netværk er så funktionelle som overhovedet muligt. Hvis ladestanderen påvirkes af tekniske fejl, prøver Viggo Energy – via Viggo Energy’s servicepartner Spirii – at afhjælpe fejlen så hurtigt som muligt. Hvis en ladestander er ude af drift i en længere periode vil dette blive indikeret i oversigten på Viggo Energy’s app.

7.3 Viggo Energy forbeholder sig retten til, uden kompensation til kunden, at ændre eller begrænse adgangen til- eller midlertidigt lukke Opladningstjenesterne eller ladestanderen for f.eks. opdateringer, vedligeholdelse og fejlkorrektion eller på grund af force majeure-forhold uden for Viggo Energy’s kontrol.

8. Priser

8.1 Den til enhver tid gældende pris for opladning på en ladestander i Viggo Energy’s netværk, fremgår af overblikket for den pågældende ladelokation i Viggo Energy’s app, og er tydeligt beskrevet for kunden inden en opladning kan påbegyndes.

8.2 Viggo Energy lægger ikke yderligere gebyrer oveni den pris, som anvises til kunden for den enkelte ladelokation.

8.3 Elprisens opbygning generelt:

 • 8.3.1 Kundens elpris består generelt af 3 dele, (i) betaling for forbrug af el, (ii) transport af el samt (iii) betaling for offentlige forpligtelser og afgifter.

 • 8.3.2 Betaling for forbrug af el:

  • 8.3.2.1 Der afregnes for forbruget til Viggo Energys indkøbspris + et tillæg for at lade Viggo Energy stå for indkøbet af el. (I disse priselementer indgår forbrugsprisen pr. kWh som udgøres af grundlasten, profilomkostningen (kundens faktiske forbrugsmønster) samt Viggo Energys risikoafdækning.

  8.3.3 Betaling for transport af el:

  • 8.3.3.1 Viggo Energy gennemfakturaer på vegne af el-netselskabet de til dem tilkomne udgifter, herunder men ikke begrænset til: netabonnement, nettarif og opkrævninger til Energinet.dk for leveringen af elnet og systemydelser mv.

 • 8.3.4 Betaling for offentlige forpligtelser og afgifter:

  • 8.3.4.1 Kunden betaler gældende takster for offentlige forpligtelser, elafgift og moms, som Viggo Energy er forpligtet til at opkræve kunden på vegne af den danske stat.

9. Køb og betaling for Opladningstjenesterne

9.1 Registrering af betalingskort er påkrævet for betaling for brug af Opladningstjenesterne via Viggo Energy’s app. Det er kundens pligt at sørge for, at de oplyste kortoplysninger altid er opdaterede og korrekte, således at en betaling kan gennemføres.

9.2 Kunden bliver udtrykkeligt gjort opmærksom på, at kunden vil foretage et bindende køb af el, hvis kunden benytter Viggo Energy’s ladestander til opladning af sit el-køretøj.

9.3 Betaling for opladningen sker herefter via det betalingskort, der er angivet af kunden. Kunden har efterfølgende mulighed for at ændre sit betalingskort under sin personlige profilindstillinger. Selve betalingen udføres via betalingsmodulet ”STRIPE”.

9.4 Opladning foretaget via Viggo Energy’s app faktureres, efter endt opladning, på det af kunden registrerede kreditkort. Kunden modtager en kvittering i Viggo Energy’s app samt på mail hvor samlet opladningsforbrug samt totalpris vil fremgå.

9.5 Kunden betaler kun for det elforbrug, som kunden har opladet via Viggo Energy’s ladestander. Mindste pris for en opladning foretaget via Viggo Energy’s app er dog 6 DKK inkl. moms.

9.6 Ved brug af voucherkoder skal kunden indtaste den pågældende voucherkode i Viggo Energy’s app for at kunne foretage opladning til den pris, som voucherkoden giver mulighed for.

9.7 Oplades der på Viggo Energy ladestandere via anden platform end Viggo Energy’s app tager Viggo Energy ikke ansvar for evt. ekstra omkostninger pålagt fra denne platform eller udbyder.

9.8 Særligt om automatisk træk på dit betalingskort hvis du er forbruger:

 • 9.8.1 Hvis du er privatkunde, anmoder vi i forbindelse med din registrering af betalingskort om dit samtykke til, at vi afregner fremtidige opkrævninger fra det angivne betalingskort.
 • 9.8.2 Hvis du har givet samtykke til, at Viggo Energy må foretage automatiske træk på dit betalingskort, kan du til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi automatisk trækker et beløb på dit betalingskort.
 • 9.8.3 Som anført i pkt. 5.8 kan kunden også gøre indsigelse vedrørende ”uautoriserede debiteringer” over for kundens kortudbyder, dog senest 8 uger efter debiteringen, medmindre andet fremgår af din aftale med kortudbyderen.

10. Lokationsdata og anden behandling af personoplysninger

10.1 Dataindsamling om lokation er afgørende for funktionaliteten af Viggo Energy’s app. Hvis lokationsfunktionen ikke accepteres, kan kunden ikke modtage oplysning om ladestanderes lokation i forhold til Viggo Energy’s ladestandere via app’en. Lokationsoplysninger gemmes og benyttes udelukkende i appen.

10.2 Viggo Energy anmoder om kundens samtykke til benyttelse af lokalitetsdata via enheden. Brugeren kan til enhver tid slå denne adgang fra under indstillingerne på enheden. Slettes Viggo Energy’s app slettes al gemt information.

10.3 Informationer vedrørende downloads og opdateringer af Viggo Energy’s app anvendes til forbedring af appen samt analysearbejde og administration.

10.4 Brugeren er berettiget til indsigt i de indsamlede oplysninger, samt verificering, limitering og fjernelse af disse. Det er ligeledes i brugerens ret at gøre indsigelse imod behandlingen af dennes informationer. Nærmere oplysning om kundens rettigheder i relation til Viggo Energy’s behandling af personoplysninger kan findes i Viggo Energy’s persondatapolitik, jf. linket nedenfor.

10.5 For mere information om Viggo Energy’s behandling af personoplysninger henviser vi til Viggo Energy’s persondatapolitik, der er tilgængelig i app’en, og desuden på Viggo Energy’s hjemmeside her: https://energy.viggo.com/da/privatlivspolitik.

11. Ansvar for fejl og mangler

11.1 Viggo Energy har ansvar for fejl og mangler efter dansk rets almindelige erstatningsretlige regler med de modifikationer og undtagelser, der følger af Betingelserne. Viggo Energy påtager sig dog intet ansvar for indirekte tab, herunder tab af forventet indtjening eller omsætning, tab af forbrugt tid eller andre former for indirekte tab.

11.2 Viggo Energy har desuden ansvar for de af Viggo Energy udbudte ladestandere i henhold til lovgivningens ufravigelige regler om produktansvar. Viggo Energy er dog ikke ansvarlig for skader, der opstår på grund af manglende kompatibilitet mellem kundens elbil og ladestander, eller på grund af kundens brug af Opladningstjenesterne eller ladestanderen, hvis kunden har handlet i strid med instruktionerne og de tekniske krav, som er anført i Betingelser eller som Viggo Energy på anden måde har meddelt kunden.

11.3 Viggo Energy er ikke ansvarlig for indirekte eller følgeskader, der kan henføres til skader på kundens ejendom og som følge af kundens brug af Opladningstjenesterne eller ladestanderen.

11.4 Kunden har ikke ret til erstatning alene af den grund, at en ladestander i Viggo Energy’s offentlige netværk er lukket eller ikke fungerer.

11.5 Kunden er ansvarlig for at overholde alle retningslinjer og krav i henhold til instruktionerne fra Viggo Energy fra tid til anden. Dette inkluderer ansvar for at den elbil, som kunden bruger i forbindelse med Opladningstjenesterne, opfylder alle krav til opladning.

11.6 Kunden er også ansvarlig for, at ladekort og Viggo Energy’s app ikke bruges af uautoriserede personer.

11.7 Viggo Energy forbeholder sig ret til med øjeblikkelig virkning at blokere ladebrik og kundens adgang til opladning via Viggo Energy’s app app i tilfælde af misbrug, hvis der er risiko for usikker anvendelse af ladebrik eller Viggo Energy’s app, mistanke om uautoriseret brug eller risikoen for, at kunden ikke opfylder sine forpligtelser overfor Viggo Energy.

11.8 Viggo Energy fratager sig ansvar for kundens tab forårsaget af fejlagtige eller upræcise informationer afgivet af kunden ifm. kundens oprettelse af en bruger hos Viggo Energy eller ved anden brug af Viggo Energy’s app. Dette samme gør sig gældende i situationer, hvor Viggo Energy’s app ikke er operativ, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.

12. Force majeure

12.1 Viggo Energy er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse eller forsinkelse af Opladningstjenesterne, hvis sådan manglende opfyldelse eller forsinkelse er forårsaget af krig, optøjer, borgerlige uroligheder, generalstrejker eller uro på arbejdsmarkedet, brand, epidemi eller pandemi, herunder corona (COVID-19) pandemien, oversvømmelse eller andre naturkatastrofer, valutarestriktioner, handelsembargoer, transportforsinkelser, afbrydelser eller sammenbrud eller udstedelse af ny lovgivning, retningslinjer, restriktioner, påbud eller forbud udstedt af offentlige myndigheder eller af nogen anden årsag, der ligger uden for Viggo Energy’s rimelige kontrol, og som forhindrer Viggo Energy i at opfylde sine forpligtelser eller i at levere de aftalte ydelser som i forbindelse med aftalens og Betingelsernes indgåelse.

13. Overdragelse

13.1 Kunden anerkender, at Viggo Energy kan overføre hele eller en del af sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til et andet selskab inden for den samme gruppe eller til en anden part, der med rimelighed kan forventes at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen på tilfredsstillende måde.

13.2 Kunden har ikke ret til at overdrage eller på anden måde overføre eller overdrage sine rettigheder eller forpligtelser til en anden i henhold til aftalen mellem kunden og Viggo Energy.

14. Ikrafttræden og opsigelse

14.1 Aftalen mellem kunden og Viggo Energy indgås på tidspunktet for kundens download af Viggo Energy’s app og accept af Betingelserne eller ved brug af Opladningstjenesterne i øvrigt, jf. også Betingelsernes pkt. 2.1 - 2.2.

14.2 Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med Viggo Energy ved at slette sin brugerprofil i Viggo Energy’s app. Der er således ingen bestemt aftaleperiode eller binding forbundet med brug af Opladningstjenesterne.

14.3 Hvis kunden sletter sin bruger, kan kunden ikke længere benytte Opladningstjenester, medmindre kunden på ny opretter en brugerprofil hos Viggo Energy.

14.4 Viggo Energy har ret til at opsige aftalen med kunden øjeblikkelig virkning, hvis kunden væsentligt overtræder Betingelserne eller på anden måde bruger Opladningstjenesterne eller en ladestander på en sådan måde, der er til skade eller væsentlig ulempe for Viggo Energy.

14.5 Viggo Energy har desuden ret til at opsige aftalen med kunden med øjeblikkelig virkning, hvis kunden har opgivet forkerte kortoplysninger, og ikke retter dette efter skriftligt påkrav herom, således at betaling kan gennemføres.

15. Ændring af betingelser

15.1 Viggo Energy har ret til at ændre disse vilkår og betingelser, forudsat at kunden underrettes via e-mail eller via meddelelse i app’en om ændringen med mindst 30 dages forudgående varsel, medmindre ufravigelig lovgivning foreskriver et længere varsel.

15.2 Hvis Viggo Energy varsler ændringer, som er til ugunst for kunden, kan kunden altid opsige aftalen med Viggo Energy ved at slette sin brugerprofil, jf. det i pkt. 14.1 anførte, således at de varslede ændringer ikke får virkning for kunden.

16. Kundeklager

16.1 Viggo Energy opfordrer alle kunder, der ønsker at klage, til at skrive til Viggo Energy ApS, Tømmergravsgade 4, DK-2450 København SV med en begrundelse af klagen og en beskrivelse af de forhold, du er utilfredse med. Viggo Energy vil herefter gennemgå klagen og træffe en beslutning om det videre forløb på baggrund heraf.

16.2 Klagemuligheder for privatkunder (forbrugere)

 • 16.2.1 Hvis du er forbruger, og ikke er enig i den af Viggo Energy trufne beslutning, har du mulighed for at klage til:

   Ankenævn for Energiområdet
   Carl Jacobsens Vej 35
   2500 Valby
   tlf. 41 71 50 00 
   W: https://www.energianke.dk
   E: mailpost@energianke.dk
  
 • 16.2.2 Hvis du er forbruger og har bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - https://ec.europa.eu/odr

17. Gældende ret og tvistløsning

17.1 Betingelserne er underlagt dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed.

17.2 Tvister mellem kunden og Viggo Energy afgøres ved de almindelige domstole. Tvister skal anlægges ved Viggo Energy’s værneting, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.

Made with💚in Copenhagen & Vilnius 
DK
 
LT
Viggo Energy ApS | Tømmergravsgade 4, 2450 København SV
CVR 41744863

© 2024 ViggoEnergy - Alle rettigheder reserveret